Hoe werken wij

WIJ WERKEN AAN OPBRENGSTGERICHT WERKEN:

 1. Wij werken met datacirkels op bouwniveau. In deze cirkels worden leerlingen cyclisch besproken en worden er verbeteracties bedacht, schriftelijk geborgd en uitgewerkt. Er wordt cyclisch gewerkt met daadwerkelijk juiste gegevens (data) en er worden (smart) haalbare verbeterdoelen geformuleerd. Voor al onze leerlingen omschrijven wij uitstroomprofielen. Dit doen we vanuit een collectief (samen).
 2. Wij werken met groepsplannen en met groepsoverzichten, teneinde alle leerlingen passend onderwijs op het eigen niveau te bieden.
 3. Wij gebruiken ICT om ons onderwijs en onze communicatie te verbeteren.
 4. Wij werken planmatig aan de professionalisering van ons team.
 5. Het leerrendement van ons onderwijs sluit aan bij onze leerlingpopulatie.

WIJ WERKEN AAN ONDERNEMEND LEREN:

 • wij leren kinderen zelfstandig te worden.
 • wij leren kinderen ondernemerschap te ontwikkelen ​/ een ondernemende houding aan te nemen. Onderzoekend te zijn.

WIJ WERKEN AAN PASSEND ONDERWIJS:

 1. A. Wij werken met een Onderwijs Advies Team (OAT). Dit specialistenteam geeft advies aan leerkrachten en ouders, bij leerlingen die onderwijsbeperkingen ervaren.
 2. B. Wij werken met arrangement voor een passend onderwijsaanbod, voor leerlingen die naast de basisondersteuning, extra ondersteuning behoeven..

WIJ WERKEN AAN BREDE VORMING:

 • Wij hebben twee techniekcoaches op school die jaarlijks enkele projecten op het gebied van wetenschap en techniek organiseren.
 • Wij werken aan ondernemend leren en een ondernemende/onderzoekende houding van leerlingen, op thematisch niveau.
 • Wij hebben een cultuurcoach op school waardoor projecten in het kader van drama, dans, kunst en cultuur, jaarlijks op het programma staan.

WIJ WERKEN AAN EEN PROFESSIONEEL IKC (INTEGRAAL KINDCENTRUM):

 • in januari 2016 gaan wij, in samenwerking met Tinteltuin, van start met een eigen Peuterspeelzaal en met verdergaande samenwerking
 • met de kinderdagopvang. Dit geschiet onder de naam: 'Het tintelende water'.
 • Wij organiseren sportevenementen.
 • Wij organiseren naschoolse/buitenschoolse activiteiten. (BSA)
 • Wij organiseren en voeren leesprojecten uit.

WIJ WERKEN NAUW SAMEN MET OUDERS:

 • samen met ouders en kinderen, voeren wij ouder-kindgesprekken uit (de warme overdracht). Dat doen we ieder jaar in september. Hierin worden de eerste resultaten besproken en afspraken gemaakt over richting, wensen en verwachtingen van leerling, ouder en leerkracht.
 • Ouders hebben inspraak op het schoolbeleid in de klankbordgroep/ouderpanel.
 • Ouders nemen zitting in de ouderactiviteitencommissie (OC) en nemen actief deel aan het organiseren, uitwerken en uitvoeren van feesten en vieringen
 • Ouders nemen deel aan projecten/excursie/feesten en vieringen.
 • Wij organiseren inloopmomenten waarop ouders over de voortgang van hun kind(eren) komen praten. ​

Vragen en andere zaken betreffende uw kind:

 • Vragen en andere zaken betreffende uw kind bespreekt u in eerste instantie altijd met de leerkracht. U kunt daarvoor na schooltijd even bij haar/hem langs lopen om een afspraak te maken. Of u maakt telefonisch of via email (info@de-oceaan.nl) een afspraak met de leerkracht van uw kind.

SOP IKC De Oceaan.pdf