Sociale media

De sociale media spelen een steeds belangrijkere rol in ons dagelijks leven. Via Facebook, WhatsApp en Instagram komen de kinderen in aanraking met elkaar en anderen. Via sociale media blijven wij op de hoogte van elkaar en wat er speelt in de samenleving.

We leren de kinderen op school hoe om te gaan met sociale media en wat passende normen en waarden zijn. Niet te reageren op vervelende berichten en we geven mee dat je anderen kunt blokkeren. Toch gebeurt het weleens dat de berichtenstroom niet stopt en dat groepsapps niet voor positieve doeleinden worden gebruikt. Ouders spelen hierin een cruciale rol om hun kinderen te begeleiden en eventueel te controleren bij het gebruik van sociale media. 

Voor het gebruik van de sociale media is er door stichting Agora een richtlijn opgezet hoe we sociale media gebruiken. De richtlijnen gelden voor medewerkers, leerlingen en ouders / verzorgers.

  1. Het is medewerkers en leerlingen niet toegestaan om tijdens de lessen actief te zijn op sociale media tenzij door de schoolleiding respectievelijk leraren hiervoor toestemming is gegeven.
  2. Het is betrokkenen toegestaan om kennis en informatie te delen, mits het geen vertrouwelijke of persoonlijke informatie betreft en andere betrokkenen niet schaadt.
  3. De betrokkene is persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud welke hij of zij publiceert op de sociale media.
  4. Elke betrokkene dient zich ervan bewust te zijn dat de gepubliceerde teksten en uitlatingen voor onbepaalde tijd openbaar zullen zijn, ook na verwijdering van het bericht.
  5. Het is voor betrokkenen niet toegestaan om foto-, film- en geluidsopnamen van schoolgerelateerde situaties op de sociale media te zetten tenzij betrokkenen hier uitdrukkelijk toestemming voor plaatsing hebben gegeven;
  6. Het is medewerkers niet toegestaan om 'vrienden' te worden met leerlingen op sociale media.
  7. Alle betrokkenen nemen de fatsoensnormen in acht. Als fatsoensnormen worden overschreden (bijvoorbeeld: mensen pesten, kwetsen, stalken, bedreigen, zwartmaken of anderszins beschadigen) dan neemt de onderwijsinstelling passende maatregelen.

Voor de volledige tekst verwijzen wij naar het beleidsstuk Protocol Sociale Media-Internet Agora.